7. XÂY DỰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỀU KHIỂN HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN CƠ SỞ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC TỐI ƯU
Trang 21 |  PDF (Size KB)
Hoàng Công Tuấn
 
XÂY DỰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỀU KHIỂN HỒ CHỨA

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, trên các dòng sông chính hầu hết các trạm thủy điện (TTĐ) vừa và lớn có hồ điều tiết dài hạn đã được xây dựng và đi vào vận hành. Sự phát triển của nguồn điện, nhất là nhiệt điện để đáp ứng nhu cầu năng lượng cao dẫn đến cơ cấu nguồn thay đổi. Theo đó, tỷ trọng thủy điện sẽ có xu hướng giảm (từ hơn 38% hiện nay giảm còn 25% năm 2020). Phụ tải điện cũng có sự thay đổi theo hướng bất lợi hơn đối với thủy điện, với nhu cầu phụ tải cao xảy ra vào những tháng mà khả năng huy động công suất của thủy điện bị hạn chế (Hình 1). Mặt khác, với lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh [1] đòi hỏi chế độ và tiêu chí vận hành của các TTĐ cần có những thay đổi phù hợp.