1. SO SÁNH TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT - BIẾN DẠNG CỦA TRỤ PIN THÀNH MỎNG TRONG PHÂN TÍCH TUYẾN TÍNH VÀ KHI CÓ KỂ ĐẾN YẾU TỐ PHI TUYẾN HÌNH HỌC
Trang 3 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Cảnh Thái, Nguyễn Ngọc Thắng

 

SO SÁNH TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT - BIẾN DẠNG CỦA TRỤ PIN THÀNH MỎNG
TRONG PHÂN TÍCH TUYẾN TÍNH VÀ KHI CÓ KỂ ĐẾN YẾU TỐ PHI TUYẾN HÌNH HỌC
 
Nguyễn Văn Xuân1, Nguyễn Cảnh Thái2, Nguyễn Ngọc Thắng2
1TT Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi, Tổng Cục Thủy lợi, email: Bantotmr@gmail.com
2Trường Đại học Thủy lợi, email: ncanhthai@tlu.edu.vn; nnthang@tlu.edu.vn
 
 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 
Trụ pin là một trong những bộ phận kết cấu quan trọng sử dụng trong công trình thủy công. Với đập trụ đỡ có cửa van cung, thì trên các trụ pin thuộc mố biên, và trên các trụ pin nằm giữa hai khoang có chế độ làm việc của cửa van khác nhau, tại vị trí tai van sẽ phải chịu những lực tác dụng không đối xứng. Trong công tác thiết kế, kiểm định và vận hành, xác định chính xác trạng thái ứng suất - biến dạng tại vị trí này có ý nghĩa quan trọng đến việc đảm bảo duy trì độ bền của hạng mục.
 
Trường hợp ở hai bên của trụ pin, một bên đóng, một cửa van đóng, một cửa van mở, phân tích ứng suất là bài toán tấm phẳng đàn hồi chịu lực tập trung 

 

Xem thêm…