11/8/2021 11:02:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Chuyển đổi số giáo dục và đào tạo - GS.TSKH Hồ Tú Bảo - Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
GS.TSKH Hồ Tú Bảo
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Báo cáo chia sẻ một số ý kiến về việc tại sao giáo dục và đào tạo cần chuyển đổi số và chuyển đổi số thế nào. Nội dung chính của báo cáo gồm sự cần thiết của thay đổi nội dung giáo dục, cách dạy và học, người dạy và người học, xây dựng hạ tầng và học liệu số, thay đổi quản trị và quản lý giáo dục, và hạ tầng pháp lý của chuyển đổi số giáo dục và đào tạo.

Các tin khác