4/17/2017 3:13:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

10/8/2021

Hạn cuối nộp bài

20/8/2021

Chốt danh sách phản biện và gửi phản biện

31/8/2021

Hoàn thành phản biện

20/9/2021

Ban Khoa học rà soát và chốt kết quả phản biện

24/9/2021

Tác giả gửi lại bài đã sửa theo ý kiến phản biện

27/9/2021

Ban Khoa học rà soát các bài đã sửa và hoàn thành việc chuyển trạng thái trên hệ thống (đồng ý/ không đồng ý)

30/9/2021

Tác giả nộp bài hoàn chỉnh (đã điền đầy đủ thông tin tác giả)

16/11/2021

Tổ chức Hội nghị thường niên