4/27/2020 4:32:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article


 

 

Tiểu ban: Công trình

 

PGS.TS Trần Thanh Tùng

Đồng trưởng tiểu ban

 

PGS.TS Vũ Hoàng Hưng

Đồng trưởng tiểu ban

 

Tiểu ban: Kỹ thuật Tài nguyên nước

 

PGS.TS Ngô Văn Quận

Trưởng tiểu ban

 

Tiểu ban: Thuỷ Văn - Thuỷ lực

 

PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn

Trưởng tiểu ban

 

Tiểu ban: Hóa - Môi trường

 

 

GS.TS Vũ Đức Toàn

Trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Công nghệ thông tin

 

 

TS Tạ Quang Chiểu

  Trưởng tiểu ban

 

Tiểu ban: Điện - Điện tử

  

 

TS Nguyễn Nhất Tùng

Đồng trưởng tiểu ban

 

TS Mai Văn Lập

Đồng trưởng tiểu ban

 

Tiểu ban: Cơ khí

 

TS Đoàn Yên Thế

Trưởng tiểu ban

 

Tiểu ban: Khoa học xã hội

 

TS Tô Mạnh Cường

Trưởng tiểu ban

 

Tiểu ban: Kinh tế và Quản lý

 

   PGS.TS Nghiêm Văn Lợi

 

   TS Trương Đức Toàn

  Đồng trưởng tiểu ban

 

  Đồng trưởng tiểu ban

 

Tiểu ban: Ngôn ngữ Anh

 

 

ThS Nguyễn Thị  Hồng Anh

  Trưởng tiểu ban


pasting