4/27/2020 4:28:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái

 

Trường Đại học Thủy lợi

 

Trưởng ban

  

PGS.TS Ngô Lê Long

 

Trường Đại học Thủy lợi

 

Ủy viên

 


 

  

PGS.TS Nguyễn Thu Hiền

  

Trường Đại học Thủy lợi

 

Ủy viên

  

PGS.TS Lê Công Thành

  

Trường Đại học Thủy lợi

 

Ủy viên

  

PGS.TS. Vũ Duy Nguyên

  

Học viện Tài chính

  

Ủy viên

  

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng

  

Trường Đại học Thủy lợi

  

Ủy viên

  

PGS.TS Hồ Sỹ Tâm

  

Trường Đại học Thủy lợi

 

Ủy viên

  

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng

  

Trường Đại học Thủy lợi

  

Ủy viên

  

TS Đinh Thị Hải Vân

  

Học Viện Nông nghiệp VN

  

Ủy viên

  

TS Ngô Văn Lực

  

Trường ĐH Phenikaa

  

Ủy viên

  

TS Lê Văn Chính

  

Trường Đại học Thủy lợi

  

Ủy viên

  

TS Lâm Thị Lan Hương

  

Trường Đại học Thủy lợi

  

Ủy viên

  

TS Trần Thị Ngọc Thuý

  

Trường Đại học Thủy lợi

  

Ủy viên

  

ThS Dương Thuý Hường

 

 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

Ủy viên