Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Báo cáo mời số 1

11/8/2021 11:19:00 AM

An ninh nguồn nước và những thách thức mới đặt ra cho khoa học công nghệ giải quyết một số vấn đề cốt lõi đến phát triển nông nghiệp, nông thôn - Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Báo cáo mời số 2

11/8/2021 11:14:00 AM

Agent - Based simulation to think about the agriculture of tomorrow - Prof. Patrick Taillandier - INRAE, MIAT/ Ird, Umi Ummisco

Báo cáo mời số 3

11/8/2021 11:02:00 AM

Chuyển đổi số giáo dục và đào tạo - GS.TSKH Hồ Tú Bảo - Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)